id Plein zoekt Re-integratieprofessionals in Fryslân (ZZP)

id Plein is in netwurkorganisaasje wêryn’t selsstannige professionals har krêften bondelje om it bêste netwurk fan loopbaanspesjalisten fan Nederlân te wêzen. Tegearre berikke wy mear as elts foar himsels. Us ambysje is om Evidence Based te wurkjen, in beropshâlding dy’t ús hieltyd útdaget om de bêst beskikbere oanpak foar elk fraachstik yn te kinnen setten. Sa berikke wy it meast foar ús klanten. (Lês foaral ek it blog: 6 misfettings oer evidence based wurkjen foar coaches om dy in better byld te foarmjen fan ús fyzje hjir op)

Kommend jier wreidzje wy ús netwurk út mei sawat 20 spesjalisten yn ferskate domeinen en regio’s. Bisto wurksum yn de provinsje Fryslân en soesto ús partner wêze wolle yn ien of mear fan de folgjende gemeenten:

Ljouwert, Súdwest-Fryslân, Smellingerlân, De Fryske Marren, It Hearrenfean, Waadhoeke, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Opsterlân, Achtkarspelen, Weststellingwerf, Eaststellingwerf, Dantumadiel, Harns, Skylge, It Amelân, Flylân, Skiermûntseach,

sjoch dan foar mear ynformaasje op www.idplein.nl/zzp en meld dy oan foar in frijbliuwende kennismakking.